07 svibnja, 2023

Post By : MBL

PETA VAZMENA NEDJELJA

Crkvena je zajednica oduvijek trebala predstojnike i voditelje. U prvoj Crkvi birali su ih članovi zajednice, a apostoli su ih odobravali. I danas se zajednica ne može okupljati niti slaviti euharistiju bez predstojnika. Da li će i naše vrijeme znati naći puteve da osigura predvodnike zajednica? Razmislimo o tome.

 

  1. ČITANJE Dj 6, 1-7

Nove službe u Crkvi. – Što neka zajednica više raste i širi se, to postaje neophodnije da se i naizvana uredi te da se odrede različite odgovornosti u njoj, odnosno različite službe. Ovaj biblijski odlomak pokazuje da je Služba ustanovljena kao odgovor na točno određenu potrebu. Zajednica izabire službenike i predlaže ih apostolima. Oni im pak daju nalog i podjeljuju milost polaganjem ruku.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi.« Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.

 

 

Psalam Ps 33, 1-2.4-5.18-19

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

Pravednici, Gospodinu kličite!

Hvaliti ga pristoji se čestitima.

Slavite Gospodina na harfi,

na liri od deset žica veličajte njega!

 

Jer prava je riječ Gospodnja

i vjernost su sva djela njegova.

On ljubi pravdu i pravo:

puna je zemlja dobrote Gospodnje.

 

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,

nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:

da im od smrti život spasi,

da ih hrani u danima gladi.

 

 

  1. ČITANJE 1Pt 2, 4-9

Ugaoni kamen. – Izabrani smo da Boga upoznamo i navijestimo svijetu njegova čudesna djela. Svoje poslanje ne možemo izvršiti bez Krista. Da bismo izvršili tu ulogu, a to je svećenička uloga, on nas okuplja oko sebe poput kamenja zgrade kojoj je on ugaoni kamen.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Pristupite Gospodinu, kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete – čast! A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu.

 

EVANĐELJE Iv 14, 1-12

Krist, sakrament susreta s Bogom. – Isus se naziva Putem, kao što se (prošle nedjelje) nazvao Vratima. No, nazivajući se Istinom i Životom, poistovjećuje se s Ocem te tako svoje učenike pripravlja da mogu prihvatiti odgovor koji će dati Filipu: »Tko mene vidi, vidi Oca«. Boga možemo u punini spoznati jedino u Kristu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.« Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?« Odgovori mu Isus: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!« Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?« »Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/