18 lipnja, 2023

Post By : MBL

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sažalni Isusov pogled nad napuštenim narodom znak je iste one ljubavi koja ga je gonila da se radi grešnika preda na smrt. Isti osjećaj milosrđa tjera ga da svoju krv prolije za nas i da ustanovi svoju Crkvu, jer »za nju se predao« (Ef 5, 25). Apostolska skupina je u središtu te zajednice novoga saveza. No ta je zajednica kao cjelina, to jest kao kraljevsko svećenstvo i sveti narod poslana svijetu.

 

  1. ČITANJE Izl 19,2-6a

Božje obećanje narodu. – Po Mojsiju Bog povjerava svome narodu uvjete svog saveza: vjernost, poslušnost, poštivanje njegove volje. Bude li narod čuvao te zapovijedi, Gospodin će ga i dalje smatrati svojim narodom.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj:

’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima;

kako sam vas nosio na orlovskim krilima

i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode

– ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.’«

 

Psalam Ps 100,2-3.5

 

Kliči Gospodinu, sva zemljo!

Služite Gospodinu u veselju!

Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!

 

Znajte da je Gospodin Bog:

on nas stvori i mi smo njegovi,

njegov smo narod i ovce paše njegove.

 

Jer dobar je Gospodin,

dovijeka je ljubav njegova,

od koljena do koljena vjernost njegova.

 

 

  1. ČITANJE Rim 5,6-11

»Opravdani krvlju Kristovom.« – Dokaz da Bog ljubi sve ljude jest njegov Sin koji je umro da bi otvorio put povratka njemu. Onima koji su s njime povezani posvjedočuje svoju ljubav i neprestano im prenosi novi život uskrslog Krista.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Dok mi još bijasmo nemoćni,

Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada,

pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe?

Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti

životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu na­šemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.

 

 

EVANĐELJE Mt 9,36 – 10,8

Naše poslanje. – Vidjevši bijedu mnoštva, Krist vidi i neophodnost poslanja koje će on povjeriti svojima. Od svojih glasnika očekuje da naviještaju mesijansko kraljevstvo te da se poglavito obraćaju potrebnima i nevoljnima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo,

a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone

i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.

A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan,

brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.

Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih:

»K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova!

Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/