Franjevačka mladež

STATUT

Hrvatskoga

nacionalnog bratstva

Franjevačke mladeži  

SADRŽAJ 

DEKRET ODOBRENJA STATUTA

PROGLAŠENJE STATUTA

I. poglavlje: Narav

II. poglavlje: Način života

III. poglavlje: Put poziva

Razdoblje upoznavanja s bratstvom

Razdoblje priprave za obećanje 

Razdoblje obećanja

IV. poglavlje: Ustrojstvo

Mjesno bratstvo

Područno bratstvo

Nacionalno bratstvo

Suspenzija bratstva

Skupština

Izborna skupština

Službe u bratstvu

Predstavnik FSR-a u vijeću Frame i bratski animator

Duhovni asistent

V. poglavlje: Suradnja s franjevačkim skupinama predadolescenata i djece

VI. poglavlje: Materijalna dobra

Dodatna odredba

DEKRET ODOBRENJA STATUTA

Hrvatsko nacionalno vijeće Franjevačkoga svjetovnog reda na svojoj sjednici održanoj 28. travnja 2007. godine proučilo je Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži koji mu je na odobrenje predalo Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži.

Nakon što je ustanovilo da je Statut u skladu sa zakonodavstvom našega Reda i da odgovara zahtjevima koji su postavljeni za život Franjinih sljedbenika u svijetu, Nacionalno vijeće Franjevačkoga svjetovnog reda

odobrava i potvrđuje

Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži prema posljednjem tekstu koji je odobrila Nacionalna skupština, a proslijedilo Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži u travnju 2007. godine. Konačni tekst Statuta, priložen ovom Dekretu, bit će pohranjen kako u pismohrani Nacionalnog vijeća Franjevačke mladeži tako i u pismohrani Nacionalnog vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda.

U Zagrebu, na spomendan bl. Lukezija,

28. travnja 2007.

br. Vid Mato Batorovićnacionalni ministar

PROGLAŠENJE STATUTA

Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži

FRANJEVAČKA MLADEŽ

Hrvatsko nacionalno bratstvo

Nacionalno vijeće

Kaptol 9, 10 000 Zagreb

Sestrama i braći

Hrvatskoga navionalnog bratstva

Franjevačke mladeži

Broj: 9 / 2007.  

Predmet: Proglašenje Statuta Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži odobrenog Dekretom Nacionalnog vijeća FSR-a

Sestrama i braći

Hrvatskoga nacionalnog bratstva

Franjevačke mladeži

Mir i dobro!

S radošću obznanjujem da je Nacionalno vijeće Franjevačkoga svjetovnog reda 28. travnja 2007. godine (na spomendan bl. Lukezija, prvog člana tada Trećeg reda sv. Franje) potvrdilo Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva. Ovime 

proglašavam

Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži i predajem u ruke svoj braći i sestrama u Hrvatskoj kako bi po njemu mogli još bolje djelovati za osobnu i zajedničku izgradnju i korist Crkve i domovine Hrvatske. 

U Zagrebu, na dan I. nacionalnog kongresa FSR-a i Frame,

19. svibnja 2007. 

Lovro Sučić

nacionalni predsjednik

I. poglavlje

Narav

1.      Franjevačka mladež (Frama) je bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda (FSR) i njegove duhovnosti, otkrivajući i produbljujući vlastiti poziv, sudjelovanjem u različitim crkvenim i društvenim inicijativama i aktivnostima.

2.      Frama pripada Franjevačkoj obitelji kao sastavni dio FSR-a te Pravilo FSR-a odobreno od pape Pavla VI. smatra dokumentom koji nadahnjuje rast vlastitoga kršćanskog i franjevačkog poziva, kako u osobnom životu tako i u bratstvu, potvrđujući taj odabir obećanjima koja se obnavljaju svake godine.

3.      Zbog njezine pripadnosti Franjevačkoj obitelji odgovornost za duhovnu i pastoralnu asistenciju Franjevačkoj mladeži povjerena je Prvome franjevačkom redu i Trećemu samostanskom redu sv. Franje, a za bratsku animaciju Frame Franjevačkome svjetovnom redu.

4.      Frama je ustrojena u bratstva na različitim razinama: mjesnoj, područnoj i nacionalnoj. Svako od tih bratstava, u pravilu, treba biti u odnosu s odgovarajućim bratstvom FSR-a.

5.      Nacionalno bratstvo Frame djeluje prema općem crkvenom pravu, Generalnim konstitucijama FSR-a i ovom Statutu, koji je odobrilo Nacionalno vijeće FSR-a.

6.      Nacionalno vijeće Frame nadležno je za tumačenje i rješavanje točaka i problema koji nisu predviđeni ovim Statutom. Ta rješenja su na snazi do sljedeće Nacionalne skupštine Frame.

II. poglavlje

Način života

7.      Način života bratstva Franjevačke mladeži jest ovo: opsluživati Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista slijedeći primjer sv. Franje Asiškoga, koji je Krista učinio nadahniteljem i središtem svog života s Bogom i s ljudima.

Članovi bratstva često čitaju Evanđelje, prelazeći iz Evanđelja u život i iz života u Evanđelje.

8.      Neka članovi Frame svoj život posvećuju Gospodinu Isusu Kristu, koga će prepoznavati u braći i sestrama, osobito u onima koji trpe. Neka u Svetome pismu i u liturgijskim činima traže živu i djelotvornu Kristovu osobu.

9.      Suukopani i suuskrsli s Kristom po krštenju koje ih čini živim udovima Crkve, neka budu svjedoci i oruđe njezina poslanja među ljudima, navješćujući Krista životom i riječima. Nadahnuti primjerom svetoga Franje i pozvani da s njim obnavljaju Crkvu, neka nastoje živjeti u zajedništvu s papom, biskupima i svećenicima, uključujući se, u dijalogu s njima, u poslanje opće i mjesne Crkve.

10.  Pokretani Evanđeljem, neka svoj način mišljenja i djelovanja usklađuju s Kristom po istinskoj unutrašnjoj promjeni, koju samo Evanđelje naziva imenom “obraćenje”, a koje se zbog ljudske slabosti mora danomice ostvarivati. Na tom putu obnove sakrament pomirenja povlašteni je znak Očeva milosrđa i izvor milosti.

11.  Kao što je Isus bio pravi Očev klanjatelj, neka i oni nastoje da im molitva i razmatranje budu duša života i rada. Neka sudjeluju u sakramentalnome životu Crkve, osobito u euharistiji, i neka se pridruže liturgijskoj molitvi naroda Božjega.

12.  Neka svjedoče svoju gorljivu ljubav prema Mariji, zaštitnici i odvjetnici Franjevačke obitelji, nasljedujući njezinu poslušnost Božjoj riječi i njezinu bezuvjetnu raspoloživost Božjem pozivu.

13.  Sjedinjujući se s Kristom, poslušnim i siromašnim, neka vjerno izvršavaju svoje dužnosti te, kao “putnici i pridošlice” na putu u Očevu kuću, nastoje uspostaviti pravilan odnos prema zemaljskim dobrima, pojednostavljujući svoje materijalne potrebe.

14.  Neka rastu u čistoći srca, i tako postaju sve slobodniji za ljubav prema Bogu i ljudima.

15.  Neka nastoje širiti duh bratstva, prihvaćajući sve ljude poniznom i prijaznom dušom kao dar Božji i sliku Kristovu, izjednačujući se sa svima, osobito s najmanjima. Neka surađuju s pokretima koji promiču bratstvo među narodima i zauzmu jasna stajališta kad god je ugroženo čovjekovo dostojanstvo bilo kojom vrstom nepravde, nasilja ili ravnodušnosti.

16.  Pozvani, sa svim ljudima dobre volje, na izgrađivanje Kraljevstva Božjega, neka s punom odgovornošću obavljaju dužnosti koje proizlaze iz njihovog školovanja i zanimanja. Istim duhom služenja neka preuzmu svoje društvene i građanske odgovornosti.

17.  Neka u vlastitoj obitelji žive franjevački duh mira, vjernosti i poštivanja života, neka unose u obitelj kršćanske vrijednosti i tako budu vidljivi znak svijetu u kojem žive. Neka sudjeluju u crkvenim i društvenim nastojanjima oko poštivanja svakoga života od začeća do prirodne smrti. Neka svi članovi, osobito oni koji se pripravljaju za ženidbu, budu svjesni da su ljepota i snaga ljubavi, posvećene sakramentom, dragocjeno svjedočanstvo vlastitoj obitelji, Crkvi i svijetu.

18.  Kao nositelji mira i svjesni da se mir treba neprestano izgrađivati, neka traže načine ostvarivanja jedinstva i bratskoga razumijevanja putem dijaloga, uvjereni u prisutnost božanske klice u čovjeku i u preobražavajuću moć ljubavi i praštanja. Neka surađuju s pokretima i ustanovama koje promiču mir.

19.  Neka poštuju sva stvorenja, živa i neživa, jer “nose pečat Svevišnjega”, trudeći se da od napasti njihove zloporabe prijeđu na franjevačko poimanje sveopćega bratstva sa stvorenjima. Neka sudjeluju u nastojanjima oko očuvanja prirode.

20.  Kao glasnici “savršenog veselja”, neka nastoje drugima donositi nadu i radost. Stoga su pozvani stvarati životne uvjete koji neće biti prijetnja čovjeku, nego će omogućavati otkrivanje smisla života i volje Božje. Neka u svom okruženju nastoje stvarati ozračje vjere i nade, kako bi “sestrica smrt” bila prihvaćena kao prijelaz Ocu.

III. poglavlje

Put poziva

21.  Pristup u Franjevačku mladež ostvaruje se uključivanjem u mjesno bratstvo. Put poziva obuhvaća razdoblje upoznavanja s bratstvom, razdoblje priprave za obećanje i razdoblje raspoznavanja i produbljivanja vlastitoga poziva davanjem obećanja evanđeoskog života u Frami.

22.  Taj se put ostvaruje programom formacije, prema sadržajima, metodama i ciljevima koje određuje Nacionalna skupština Frame, u skladu sa smjernicama Međunarodnoga vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda (MVFSR).

23.  § 1. Na taj put poziva mogu se uključiti mladi u dobi između 15 godina (1. razred srednje škole) i 25 godina.

§ 2. Budući da je Frama put postupnog raspoznavanja i produbljivanja vlastitog poziva, razdoblje koje je po svojoj naravi vremenski ograničeno, ostanak u njoj prestaje kada osoba počne živjeti svoje zvanje, u svakom slučaju kada napuni 30 godina.

§ 3. Odgovorni u Frami na nacionalnoj i međunarodnoj razini koji su na dužnost izabrani prije navršene 30. godine mogu ostati u službi do kraja mandata.

Razdoblje upoznavanja s bratstvom

24.  Razdoblje upoznavanja je vrijeme uspostavljanja kontakata s bratstvom i vrijeme međusobnog približavanja i prihvaćanja. Započinje dolaskom na susret bratstva i traje najmanje tri mjeseca. O trajanju ovog razdoblja, za svakoga kandidata, odlučuje vijeće mjesnog bratstva. Kandidati koji potječu iz skupina koje prethode Frami i djeluju u skladu sa smjernicama nacionalnih vijeća FSR-a i Frame mogu biti oslobođeni ovog razdoblja.

25.  Tijekom tog razdoblja vijeće mjesnog bratstva treba se osvjedočiti ispovijeda li kandidat katoličku vjeru, živi li u zajedništvu s Crkvom, je li ispravnog moralnog ponašanja i osjeća li se privučen primjerom evanđeoskoga života sv. Franje, te odlučiti o primanju kandidata u razdoblje priprave za obećanje.

Razdoblje priprave za obećanje

26.  Razdoblje priprave za obećanje je vrijeme u kojem se, unutar jednoga bratstva, upoznaje i živi Evanđelje po primjeru svetoga Franje. Slijedi nakon razdoblja upoznavanja i počinje obredom primanja po Obredniku Franjevačke mladeži. Traje najmanje jednu godinu. Vijeće mjesnog bratstva može ga produžiti, ali tako da ukupno trajanje priprave ne prelazi dvije godine.

27.  Prije završetka ovog razdoblja kandidat predsjedniku mjesnog bratstva podnosi pismenu molbu za davanje obećanja u Frami u obliku koji odredi vijeće mjesnog bratstva. To isto vijeće, na temelju prikladnosti kandidata za franjevački način života u Frami i njegove zauzetosti u susretima, služenju i apostolatu tijekom priprave, tajnim glasovanjem odlučuje može li dati obećanje, daje mu službeni odgovor i o odluci obavještava bratstvo.

Razdoblje obećanja

28.  § 1. Obećanje u Frami obredni je čin kojim osoba obnavlja krsna obećanja, Pravilo FSR-a prihvaća kao dokument nadahnuća te osobno i javno preuzima obveze življenja Evanđelja u bratstvu po primjeru sv. Franje. Obećanje se daje na godinu dana.

§ 2. Obećanjem se postaje punopravnim članom bratstva i stječe aktivno i pasivno pravo glasa.

29.  Obećanje u Frami daje se tijekom euharistijskoga slavlja po Obredniku Franjevačke mladeži.

30.  Dokument s popisom osoba koje su dale obećanje i njihovim potpisima te s potpisima predsjednika i mjesnog asistenta pohranjuje se u arhiv bratstva.

31.  Obećanjem se nastavlja raspoznavanje i produbljivanje vlastitoga poziva kroz tjedne susrete i kroz upoznavanje i provođenje u život nadahnuća Pravila FSR-a.

32.  Pismenu molbu za obnovu obećanja podnosi kandidat mjesec dana ranije, u obliku koji je odredilo vijeće mjesnog bratstva. O obnovi obećanja odlučuje vijeće tajnim glasovanjem.

33.  U slučaju da se član bratstva, zbog promjene mjesta boravka ili nekog drugog opravdanog razloga, priključi drugome bratstvu Frame, on u dogovoru s vijećem obaju bratstava odlučuje gdje će obnoviti obećanje. Ako se odluči za obnovu obećanja u novome bratstvu, vijeće novoga bratstva pismeno će obavijestiti vijeće matičnoga bratstva o danom obećanju.

34.  Članovi Frame koji su ujedno i zavjetovani članovi FSR-a obvezni su na sve što predviđa Pravilo, Generalne konstitucije i Obrednik FSR-a. Zavjetovanje u FSR-u upotpunjuje i usavršuje obećanja u Frami, ali te mlade ne isključuje iz njihova bratstva Frame.

IV. poglavlje

Ustrojstvo

Mjesno bratstvo

35.  Mjesno bratstvo je osnovna zajednica Frame, sredina u kojoj se mladi susreću. Ono na svojim tjednim susretima produbljuje zajedništvo s Bogom i međusobno. Bitni sadržaji tjednih susreta su molitva, poučavanje, razmjena iskustava, rekreacija i planiranje djelovanja. Neka se sastanci organiziraju tako da pridonose uključivanju bratstva u Franjevačku obitelj, mjesnu Crkvu i život društva.

36.  § 1. Za ustanovljenje mjesnog bratstva Frame nadležno je područno vijeće Frame. Ono će to učiniti u suradnji s vijećem mjesnog bratstva FSR-a (usp. Generalne konstitucije 46,1; 96,1-2; 97,1-2; Put franjevačkog poziva 33; ZKP 312,2). Novoustanovljeno bratstvo će u svom djelovanju surađivati s ta dva vijeća. Neka se o ustanovljenju obavijesti odgovarajući viši redovnički poglavar koji je novoustanovljenome bratstvu dužan osigurati duhovnu asistenciju.

Gdje nema mjesnoga bratstva FSR-a, bratstvo Frame će biti povezano s područnim vijećem FSR-a.

§ 2. Za ustanovljenje i postojanje bratstva potrebno je barem pet članova koji su dali obećanje u Frami. Dokument o ustanovljenju izdaje područno vijeće, čuva se u arhivu mjesnog bratstva Frame, a kopija se upućuje mjesnom vijeću FSR-a.

§ 3. U slučaju da je broj članova koji su dali obećanje u Frami manji od pet i to u razdoblju dužem od godinu dana nakon posljednjih obećanja, ti će članovi zajedno sa svojim asistentom, u dogovoru s područnim vijećem i vijećem bratstva FSR-a koje je surađivalo pri ustanovljenju, definirati smjernice svoga života i djelovanja do eventualnog ponovnog punog oživljavanja bratstva.

§ 4. Mjesno bratstvo može se pripojiti drugom mjesnom bratstvu koje se s time slaže. Za pripajanje je potrebno odobrenje područnog vijeća. Neka se o pripajanju drugom bratstvu obavijesti nadležni viši redovnički poglavar.

37.  Mjesno bratstvo Frame ima pečat okruglog oblika na kojem je uz obod ispisan tekst “Franjevačka mladež” i naziv mjesnog bratstva; u središtu pečata je ucrtan znak “tau” dekoriran hrvatskim tropletom.

38.  Neka mjesno bratstvo nastoji steći i civilnu pravnu osobnost kako bi bolje ispunjavalo svoje poslanje; neka u tome slijedi smjernice Nacionalnoga vijeća.

39.  Mjesno bratstvo vodi i animira vijeće i predsjednik. Vijeće mjesnog bratstva čine predsjednik, potpredsjednik i tri vijećnika, koji obnašaju službe tajnika, blagajnika i voditelja formacije. Ako postoji opravdani razlog vijeće može umjesto pet imati sedam članova. Njih bira mjesna skupština na godinu dana. Osim njih članovi vijeća su i duhovni asistent Frame i predstavnik vijeća FSR-a koji je, u pravilu, i bratski animator Frame.

40.  Vijeće mjesnoga bratstva sastaje se barem jednom mjesečno. Neka o sadržaju svojih sastanaka obavijesti bratstvo.

Područno bratstvo

41.  Područno bratstvo je zajednica svih bratstava Frame na određenom području. Za njegovo ustanovljenje nadležno je Nacionalno vijeće Frame koje će u tome surađivati s područnim vijećem FSR-a i redovničkim poglavarima od kojih će se tražiti duhovna asistencija.

42.  U slučaju da u područnom bratstvu ostane djelovati samo jedno mjesno bratstvo, dotično područno bratstvo može se pripojiti drugom područnom bratstvu koje se s time slaže. Za pripajanje je potrebno odobrenje Nacionalnog vijeća.

Neka se o pripajanju s drugim bratstvom obavijeste nadležni viši redovnički poglavari.

43.  § 1. Svako područno bratstvo ima svoje sjedište i pečat.

§ 2. Taj je pečat okruglog oblika i na njemu je uz obod ispisan tekst “Franjevačka mladež” i naziv područnog bratstva, a u središtu je ucrtan znak “tau” dekoriran hrvatskim tropletom.

44.  Područno bratstvo može imati vlastiti statut koji će odobriti Nacionalno vijeće Frame.

45.  Neka područno bratstvo nastoji steći i civilnu pravnu osobnost kako bi bolje ispunjavalo svoje poslanje; neka u tome slijedi smjernice Nacionalnoga vijeća.

46.  Područno bratstvo vodi i animira vijeće i predsjednik. Vijeće čine: predsjednik, potpredsjednik, tajnik, blagajnik, voditelj formacije, predstavnik FSR-a u vijeću Frame i područni duhovni asistenti. Sve članove vijeća, osim predstavnika FSR-a i asistenata, izabire područna skupština na razdoblje od dvije godine.

47.  Područno vijeće dužno je: promicati i usklađivati život i djelovanje mjesnih bratstava; slati mjesnim bratstvima zapisnike s područnih skupština i prenositi im smjernice Nacionalnog vijeća; brinuti se o djelotvornoj suradnji s mjesnom Crkvom.

Nacionalno bratstvo

48.  Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačke mladeži je zajednica svih bratstava Frame na području Republike Hrvatske. Ustanovljenje Nacionalnog bratstva u nadležnosti je Nacionalnog vijeća FSR-a.

49.  Sjedište Nacionalnog bratstva je u Zagrebu, Kaptol 9.

50.  Nacionalno bratstvo Frame ima pečat okruglog oblika na kojem je uz obod ispisan tekst “Franjevačka mladež” i “Hrvatsko nacionalno bratstvo, Zagreb”; u središtu pečata je ucrtan znak “tau” dekoriran hrvatskim tropletom.

51.  Nacionalno bratstvo Frame ima vlastiti Statut koji odobrava Nacionalno vijeće FSR-a (usp. Generalne konstitucije 96,5). Za promjene u Statutu potrebna je dvotrećinska većina glasova članova Nacionalne skupštine Frame. Promjene Statuta mora potvrditi Nacionalno vijeće FSR-a.

52.  Neka Nacionalno bratstvo nastoji steći i civilnu pravnu osobnost kako bi bolje ispunjavalo svoje poslanje.

53.  Nacionalno bratstvo čini pet područnih bratstava:

▪         Zagrebačko područno bratstvo sa sjedištem u Zagrebu,

▪         Primorsko-istarsko područno bratstvo sa sjedištem u Rijeci,

▪         Osječko područno bratstvo sa sjedištem u Osijeku,

▪         Zadarsko-šibensko područno bratstvo sa sjedištem u Zadru,

▪         Splitsko-dubrovačko područno bratstvo sa sjedištem u Splitu.

54.  § 1. Nacionalno bratstvo vode i animiraju vijeće i predsjednik. Nacionalno vijeće čine predsjednik, potpredsjednik, tajnik, blagajnik, voditelj formacije, područni predsjednici, predstavnik FSR-a te članovi Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Frame. Izborna skupština će prema potrebi povećati broj vijećnika koji će se birati. Sve članove vijeća, osim područnih predsjednika, predstavnika FSR-a i asistenata, izabire nacionalna skupština na razdoblje od dvije godine.

§ 2. U slučaju spriječenosti područnog predsjednika, na sjednici Nacionalnog vijeća sudjeluje potpredsjednik. U slučaju spriječenosti potpredsjednika, na sjednici će sudjelovati član područnog vijeća kojega to vijeće odredi. I ti sudionici sjednica Nacionalnog vijeća imaju pravo glasa.

§ 3. Nacionalno vijeće sastaje se najmanje dva puta godišnje.

§ 4. Izvanredna sjednica Nacionalnog vijeća može se sazvati na zahtjev trećine članova vijeća ili kad Nacionalni izvršni odbor uvidi da je to potrebno.

55.  Unutar Nacionalnog vijeća djeluje Nacionalni izvršni odbor koji čine predsjednik, potpredsjednik, tajnik, predstavnik FSR-a i predsjedatelj Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Frame. Taj se odbor brine za ostvarenje odluka Nacionalnog vijeća između dviju sjednica toga vijeća.

56.  Nacionalno povjerenstvo za formaciju čine nacionalni voditelj formacije, svi područni voditelji formacije i jedan nacionalni duhovni asistent Frame.

57.  § 1. Neka Nacionalno vijeće povremeno organizira susrete Franjevačke mladeži na nacionalnoj razini.

§ 2. Predstavnici Nacionalnog bratstva Frame sudjeluju na Nacionalnom kongresu FSR-a i Frame (usp. Statut Hrvatskog nacionalnog bratstva FSR-a 36).

Suspenzija bratstva

58.  § 1. Kad to traže izvanredne okolnosti, Nacionalno vijeće, na prijedlog područnoga vijeća, može suspendirati funkcioniranje jednoga mjesnog bratstva na razdoblje od godinu dana, koje se po potrebi može produžiti. O tome mora biti obaviješten viši redovnički poglavar koji je odgovoran za duhovnu i pastoralnu asistenciju tom bratstvu.

§ 2. Područno vijeće pomoći će pri uklanjanju uzroka suspenzije.

§ 3. Dopuštenje za obnavljanje djelovanja bratstva dat će Nacionalno vijeće nakon prevladavanja uzroka, na temelju prethodnog izvješća područnoga vijeća.

§ 4. Protiv odluke o suspenziji može se podnijeti žalba Nacionalnom vijeću odnosno Nacionalnoj skupštini Frame.

Skupština

59.  Skupština je najviše predstavničko tijelo Frame koje ima vlast donositi smjernice koje će važiti u cijelom bratstvu. Saziva je predsjednik nakon savjetovanja s vijećem. Svrha skupštine je promicanje ostvarivanja ciljeva Franjevačke mladeži.

60.  § 1. Nacionalnu skupštinu čine Nacionalno vijeće i po dva zastupnika svakoga područnog bratstva.

§ 2. Na skupštini mogu sudjelovati predstavnici FSR-a u područnim vijećima Frame i predsjedatelji Konferencija područnih duhovnih asistenata ili njihovi delegati, ali bez prava glasa.

61.  § 1. Područnu skupštinu čine područno vijeće, mjesni predsjednici i po jedan zastupnik svakoga mjesnog bratstva.

§ 2. Na skupštini mogu sudjelovati predstavnici FSR-a u mjesnim vijećima Frame i mjesni duhovni asistenti Frame, ali bez prava glasa.

62.  Mjesnu skupštinu čine punopravni članovi bratstva, duhovni asistent i predstavnik mjesnog bratstva FSR-a u vijeću Frame.

63.  § 1. Nacionalna skupština Frame sastaje se jednom godišnje, područna skupština dva puta godišnje, a mjesna barem dva puta godišnje. Saziva je predsjednik čuvši mišljenje odgovarajućih vijeća i najavljujući dnevni red; mjesna skupština saziva se 30 dana prije održavanja, područna skupština 40 dana prije održavanja, a Nacionalna skupština 50 dana prije održavanja.

§ 2. Izvanredna skupština na bilo kojoj razini može se sazvati kada dotično vijeće utvrdi da je to potrebno ili kada dvije trećine svih članova skupštine podnese pismeni zahtjev.

Izborna skupština

64.  Izbornu skupštinu na svim razinama saziva predsjednik pri kraju mandata dotičnog vijeća. Nacionalna i područna izborna skupština saziva se jednom u dvije godine, a izborna skupština mjesnoga bratstva jednom godišnje. Način sazivanja izborne skupštine jednak je načinu sazivanja redovnih skupština.

65.  § 1. Nacionalna izborna skupština sastaje se svake dvije godine na saziv predsjednika, a predsjeda joj nacionalni ministar FSR-a ili njegov delegat, član Nacionalnog izvršnog odbora FSR-a; oni imaju ovlast potvrđivanja izbora. Na skupštini neka bude nazočan i predsjedatelj Konferencije nacionalnih asistenata FSR-a ili njegov delegat. Nacionalni ministar FSR-a i predsjedatelj Konferencije nacionalnih asistenata FSR-a, ili njihovi delegati, čine Predsjedništvo izborne skupštine i nemaju pravo glasa.

Neka barem dva člana Nacionalnoga vijeća Frame budu zavjetovani u FSR-u (usp. Generalne konstitucije 97,3).

§ 2. Izbornoj skupštini (mjesnoj i područnoj) predsjeda predsjednik bratstva više razine ili njegov delegat; oni imaju ovlast potvrđivanja izbora. Neka budu prisutni predsjedatelj Konferencije duhovnih asistenata više razine i predstavnik FSR-a u vijeću Frame više razine ili njihovi delegati. Oni čine Predsjedništvo izborne skupštine Frame i nemaju pravo glasa.

66.  Pasivno pravo glasa imaju svi punopravni članovi Frame, a aktivno pravo glasa prisutni članovi odgovarajućih skupština. Izbori su valjani ako je broj prisutnih glasača veći od polovice svih članova skupštine.

67.  Za svaku izbornu skupštinu određuju se tajnik i dva brojitelja glasova. Izbori se provode tajnim glasovanjem.

68.  Za izbor predsjednika i potpredsjednika na svim razinama potrebna je apsolutna većina, tj. više od polovice glasova prisutnih. Nakon dva kruga glasovanja bez ishoda pristupa se trećem krugu u kojem se bira između dvoje kandidata koji su dobili najveći broj glasova ili, ako je takvih više, između dvoje najstarijih po obećanju u Frami. Ako nakon trećeg pokušaja ostane jednak broj glasova, smatra se izabranim onaj koji je stariji po obećanju u Frami. U slučaju da su dotični dali obećanje istoga dana, smatra se izabranim stariji po dobi.

Predsjednik i potpredsjednik biraju se odvojenim glasovanjem.

69.  Za izbor tajnika, blagajnika, voditelja formacije i eventualnih drugih vijećnika potrebna je u prvom krugu glasovanja apsolutna većina glasova. Ako se ona ne dobije, u drugom krugu dovoljna je relativna većina. Svaki se vijećnik bira odvojenim glasovanjem.

70.  Predsjednici i potpredsjednici na svim razinama mogu biti izabrani za samo dva susljedna mandata. Nacionalni i područni vijećnici mogu biti izabrani i nakon dva uzastopna mandata samo ako su dobili dvije trećine glasova u prvom krugu glasovanja. Nije moguća istovremena služba predsjednika na dvije različite razine ili istovremene službe predsjednika, potpredsjednika, tajnika ili blagajnika na istoj razini (usp. Generalne konstitucije 78-84).

71.  § 1. Kad se služba predsjednika na bilo kojoj razini isprazni zbog zapreke koja ima trajni karakter, službu preuzima potpredsjednik do kraja mandata.

§ 2. Kad se služba potpredsjednika na bilo kojoj razini isprazni zbog zapreke koja ima trajni karakter, vijeće dotične razine izabire jednoga od vijećnika za potpredsjednika do sljedeće izborne skupštine.

§ 3. Kad se služba vijećnika u Nacionalnom i područnom vijeću isprazni zbog zapreke koja ima trajni karakter, dotično će vijeće samo izabrati novoga člana.

§ 4. Kad se služba vijećnika u mjesnom vijeću isprazni zbog zapreke koja ima trajni karakter, neka se novi član vijeća izabere na sljedećoj skupštini bratstva.

Službe u bratstvu

72.  § 1. Predsjednik saziva i vodi sastanke vijeća te s njim usklađuje djelatnosti bratstva; saziva redovnu i izbornu skupštinu; priprema godišnje izvješće koje, uz prethodno odobrenje vijeća, šalje vijeću više razine; traži, s pristankom vijeća, bratski pohod od vijeća više razine i pastoralni pohod od nadležne Konferencije duhovnih asistenata Frame; predstavlja bratstvo u Crkvi i društvu.

§ 2. Predsjednik područnog bratstva, osim navedenog, predsjeda izbornim skupštinama mjesnih bratstava i obavlja bratski pohod mjesnim bratstvima osobno ili preko delegata, člana područnog vijeća, jedanput u dvije godine, a po potrebi i češće.

§ 3. Predsjednik Nacionalnog bratstva predsjeda izbornim skupštinama područnih bratstava Frame i obavlja bratski pohod područnim bratstvima osobno ili preko delegata, člana Nacionalnog vijeća; priprema godišnje izvješće koje, uz prethodno odobrenje Nacionalnog vijeća Frame, šalje Nacionalnom vijeću FSR-a; traži bratski pohod od Nacionalnog vijeća FSR-a i pastoralni pohod od Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata FSR-a.

73.  Potpredsjednik pomaže predsjedniku u njegovoj službi, obavlja zadaće koje mu povjeri vijeće ili skupština, zamjenjuje predsjednika u slučaju odsutnosti ili privremene spriječenosti i preuzima službu predsjednika kad njegova služba ostane ispražnjena.

74.  Tajnik sastavlja zapisnike skupština bratstva i sastanaka vijeća, brine se, u suradnji s predsjednikom, o službenim spisima i arhivu bratstva. Supotpisuje, prema potrebi, službene spise bratstva s predsjednikom i asistentom iste razine.

75.  Blagajnik koordinira upravljanje svim dobrima i financijskim sredstvima bratstva i podnosi vijeću izvješće o svojem djelovanju. Potpisuje spise koji se odnose na upravljanje dobrima bratstva; prema potrebi, potpisuje takve spise zajedno s predsjednikom.

76.  § 1. Voditelj formacije, u suradnji s vijećem i duhovnim asistentom, usklađuje odgojne djelatnosti bratstva te promiče odgoj mladih u pojedinim odgojnim razdobljima.

§ 2. U mjesnome bratstvu vijeće na prijedlog voditelja formacije izabire animatore koji će surađivati u odgojnim i drugim aktivnostima bratstva. Voditelj formacije saziva, uz suglasnost predsjednika, susrete animatora barem jednom u tri mjeseca; skrbi o arhivu tjednih susreta bratstva i, ako je potrebno, organizira mjesnu školu za animatore.

§ 3. Područni voditelj formacije ima sljedeće zadaće: usklađivati godišnji program formacije sa smjernicama Nacionalnog vijeća Frame; slati formativne materijale mjesnim bratstvima; pratiti kvalitetu formacije u mjesnim bratstvima te jednom godišnje organizirati školu za animatore iz svog područnog bratstva.

§ 4. Nacionalni voditelj formacije priređuje u suradnji s Nacionalnim povjerenstvom za formaciju godišnje smjernice za formaciju koje vrijede za cijelo Nacionalno bratstvo; u kontaktu je s područnim voditeljima formacije te jednom godišnje organizira seminar za sve područne i mjesne voditelje formacije.

77.  Vijećnici su, s predsjednikom i potpredsjednikom, odgovorni za vođenje i animaciju bratstva. Vijećnicima se može povjeriti koordinacija pojedinih aktivnosti bratstva (liturgija, molitva, karitativni rad, ekologija, mediji, glazba…).

78.  Jedan predstavnik Frame kojega odredi njegovo vijeće predstavnik je Frame u vijeću FSR-a. Ima pravo glasa u vijeću FSR-a samo ako je zavjetovani svjetovni franjevac.

Predstavnik FSR-a u vijeću Frame i bratski animator

79.  Jedan predstavnik FSR-a, kojeg odredi njegovo vijeće, član je vijeća Frame na istoj razini i ima pravo glasa u tom vijeću.

80.  Bratski animator iz FSR-a traži odgovarajuće načine za animaciju bratstva Frame, spremno svjedoči svoje iskustvo evanđeoskoga života mlađoj braći i sestrama te im pomaže na njihovom putu ljudskoga i duhovnoga rasta.

81.  Neka u redovitim prilikama predstavnik FSR-a u vijeću Frame bude ujedno i bratski animator.

Duhovni asistent

82.  § 1. Duhovni asistent je svjedok franjevačke duhovnosti i bratske privrženosti redovnika odnosno redovnica Franjevačkoj mladeži; promiče vjernost Frame franjevačkoj karizmi, zajedništvo s Crkvom i jedinstvo s Franjevačkom obitelji; surađuje osobito u formaciji mladih.

§ 2. Duhovni asistent je član vijeća i skupštine na svojoj razini, aktivno sudjeluje u radu tih tijela i glasuje o odlukama i zaključcima što ih ta tijela donose, ali nema pravo glasa na izborima i u ekonomskim pitanjima (usp. Generalne konstitucije 90,2; Statut za duhovnu i pastoralnu asistenciju u FSR-u 12,3; 13,3).

83.  Za imenovanje duhovnih asistenata nadležni su poglavari Prvoga franjevačkoga reda i Trećega samostanskog reda sv. Franje u skladu sa Statutom za duhovnu i pastoralnu asistenciju u Franjevačkome svjetovnom redu (usp. čl. 5,2; 11,2). Ako je moguće, neka duhovni asistent Frame i FSR-a bude ista osoba.

84.  Nadležni viši redovnički poglavar može za duhovnog asistenta imenovati također redovnike ili redovnice koji pripadaju drugim franjevačkim ustanovama (usp. Generalne konstitucije 89,4).

V. poglavlje

Suradnja s franjevačkim skupinama predadolescenata i djece

85.  Neka članovi Frame u suradnji s članovima FSR-a, franjevačkim redovnicima i redovnicama sudjeluju u animaciji franjevačkih skupina predadolescenata i djece tamo gdje one postoje.

VI. poglavlje

Materijalna dobra

86.  Frama ima pravo stjecanja i posjedovanja pokretne i nepokretne imovine do koje dolazi svojom djelatnošću, prilozima svojih članova i donacijama. Sva imovina služi isključivo ostvarivanju ciljeva i djelatnosti bratstva.

Mjesno bratstvo pridonosi za vlastite potrebe i za potrebe područnog, Nacionalnog i Međunarodnog bratstva u iznosu koji utvrdi Nacionalna skupština. Taj se iznos određuje za jednu godinu vodeći računa o godišnjem planu i potrebama Nacionalnog bratstva te o mogućnostima mjesnih bratstava.

Dodatna odredba

87.  Bratstva Frame koja djeluju u iseljeništvu pripadaju Hrvatskom nacionalnom bratstvu Franjevačke mladeži dok se ne osnuje nacionalno bratstvo Frame u dotičnoj državi.

MOLITVA FRANJEVAČKE MLADEŽI

Gospodine Isuse Kriste,

ti koji si svjetlost i radost našega života,

daruj nam, molimo te,

svoga Duha siromaštva

da nas štiti od svih zala;

daruj nam Duha poniznosti i jednostavnosti

da nas oslobađa od robovanja nama samima;

daruj nam smisao i velikodušno razumijevanje križa

da možemo ljubiti samo tebe, te po tebi i u tebi sve ostalo, ljude i stvari.  

Iznad svega, Gospodine,

daj nam isto srce i tijelo,

da možemo sijati radost gdje god prolazimo,

da se zauzimamo za dobro a budemo protiv zla,

da pomažemo braći u kojima si ti prisutan,

da svaki dan činimo dobra djela i da tako budemo što bliži tebi.  

Pogledaj, Gospodine, naše duše i naša srca,

koja su spremna odazvati se na svaki poziv dobra;

daj nam radost da budemo veseli navjestitelji tvoga kraljevstva.

To te molimo, Gospodine, po Majci tvojoj i našoj, Djevici Mariji,

po našem serafskom Ocu kojega smo izabrali

za vođu na našem putu.

Amen.