25 rujna, 2022

Post By : MBL

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Prema mjeri koliko sami sebe smatramo siromašnima, Bog nas ispunja svojim bogatstvom. Poput starozavjetnih proroka i Isus obećava nesreću bogatašima, a siromasima Kraljevstvo nebesko.

 

  1. ČITANJE Am 6, 1a.4-7

Lažna sigurnost bogataša. – Gozbe i uživanja mogu biti prigoda da zaboravimo na glad drugih ljudi. Starozavjetni prorok govori kako oni koji uživaju mogu biti uzrok nevolje za druge, a i za same sebe. To vrijedi i za nas danas.

Čitanje Knjige proroka Amosa

Ovo govori Gospodin svemogući:

»Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.

 

Psalam Ps 146, 6c-10

Hvali, dušo moja, Gospodina.

On ostaje vjeran dovijeka,

potlačenima vraća pravicu,

a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje,

Gospodin slijepcima oči otvara.

Gospodin uspravlja prignute,

Gospodin ljubi pravedne.

Gospodin štiti pridošlice,

sirote i udovice podupire,

a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka,

tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

 

  1. ČITANJE 1Tim 6, 11-16

Krepost je društvena. – Pravednost prema svima i traženje Boga svjedoče o našem čvrstom prianjanju uz Kristovu poruku. Ne može biti pravi kršćanin onaj koji misli samo na sebe.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.

 

 

EVANĐELJE Lk 16, 19-31

Obrat situacije. – U prispodobu o siromašnom Lazaru i bogatašu Isus nam želi poručiti da u konačnici bogatstvo ne daje nikakvu prednost, a da Bog vazda ljubi siromaha.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.

Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’

Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’

Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/