21 kolovoza, 2022

Post By : MBL

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Nije teško pozivati sve narode da hvale Boga ili da priznaju kako treba sve ljude ljubiti, ako su ti narodi daleko i ako su nam ti ljudi nepoznati. Mnogo je teže upoznati svoje najbliže susjede. Netko može željeti biti misionar, ali zapravo time sebe potvrđivati, pokazati se boljim od drugih. Krist poziva da budemo misionari zaboravljajući sebe i ljubeći druge radi njih samih. Naša je povijest još daleko od toga. Daleko od toga smo i mi kršćani.

 

  1. ČITANJE Iz 66, 18-21

Vratiti se u Jeruzalem! – Izraelci na kraju svog dugog izgnanstva primiše poslanje da budu svjetlo tada poznatog svijeta, Jeruzalema, koji je bio središte njihova naroda.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin:

»Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju slavu! Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave – i oni će navješćivati slavu moju narodima. I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Gospodinu – na konjima, na bojnim kolima i nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na svetu goru svoju u Jeruzalemu« – govori Gospodin – »kao što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u domu Gospodnjem. I uzet ću sebi između njih svećenike, levite« – govori Gospodin.

 

Psalam Ps 117, 1-2

Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!

Hvalite Gospodina, svi puci,

slavite ga, svi narodi!

 

Silna je prema nama ljubav njegova

i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

 

 

  1. ČITANJE Heb 12, 5-7.11-13

Bog – naš Otac! – Vjera u Krista nas traži zalaganje, promjenu mentaliteta i života. A to nije uvijek lagano. Naša povezanost s Bogom traži odvažnost da usklađujemo svoj život sa zahtjevima koje on pred nas postavlja.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena:

Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli.

Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi.

 

 

EVANĐELJE Lk 13, 22-30

Živjeti s Kristom. – Život s Kristom donosi spasenje. A to je život samoprijegora i ljubavi prema drugima. Uzak, ali jedino spasonosan put. Nitko tko je otvoren Kristu ne može propasti. A ta otvorenost zahtijeva promjenu cjelokupnog životnog stava.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.

Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ’Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ’Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ’Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’

Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/