23 siječnja, 2022

Post By : MBL

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Bog odvajkada govori ljudima. No, potrebno je najprije čuti što on govori, zatim to treba shvatiti. Liturgijski skup je povlašteno mjesto na kojem slušamo čitanje Božje riječi i vjera nam pomaže da je shvatimo. Konačno vjernici Riječ Božju žive zajednički – u zajednici.

 

 

  1. ČITANJE Neh 8, 2-4a.5-6.8-10

Zbor vjernika. – Blagdan je i narod se sabrao. Nije riječ o tome da su se sastali samo da se nekako zajedno nađu, već su se sastali da zajedno čuju Božju Riječ, da čuju njezino tumačenje i da je shvate. Nakon toga svaki izriče svoj pristanak i sudjeluje u blagdanskoj gozbi. To je blagdan saveza s Bogom koji se ostvaruje u kršćanskim zajednicama do svršetka svijeta.

Čitanje Knjige Nehemijine

U one dane: Svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu koji je pred Vodenim vratima čitao je knjigu od ranoga jutra do podneva, pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona.

Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu jer je bio poviše od svega naroda a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: »Amen! Amen!« Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje.

I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita.

Potom namjesnik Nehemija, svećenik-književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!« Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: »Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se! Jer radost Gospodnja vaša je jakost.«

 

 

 

 

Psalam Ps 19, 8-10.15

Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

Savršen je Zakon Gospodnji – dušu krijepi;

pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje – neuka uči.

 

Prava je naredba Gospodnja – srce sladi;

čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje.

 

Neokaljan strah Gospodnji – ostaje svagda;

istiniti sudovi Gospodnji – svi jednako pravedni.

 

Riječi ti usta mojih omiljele

i razmišljanje srca moga pred licem tvojim.

Gospodine, hridi moja, otkupitelju moj!

 

 

 

  1. ČITANJE 1Kor 12, 12-30

Kristovo smo Tijelo. – Apostol nastavlja tumačenjem mjesta koje svaki kršćanin ima u Crkvi. Svaki kršćanin ima svoju ulogu, ali uloge kršćana se upotpunjuju. Među Kristovim učenicima nema ljudi koji bi bili dostojniji od drugih. Istina, glavne uloge u Crkvi imaju apostoli koji navješćuju radosnu vijest, ali isti Duh daje život svim članovima tijela Crkve.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.

Rekne li noga: »Nisam ruka, nisam od tijela«, zar zbog toga nije od tijela? I rekne li uho: »Nisam oko, nisam od tijela«, zar zbog toga nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. Kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? A ovako, mnogi udovi – jedno tijelo! Ne može oko reći ruci: »Ne trebam te«, ili pak glava nogama: »Ne trebam vas.« Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji. A udove koje smatramo nečasnijima okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa, a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi.

A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.

I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci? Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače?

 

 

 

EVANĐELJE Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Danas se ispunila Božja Riječ. – Krist ostvaruje sve ono što Bog govori. No, ništa se ne događa prema nekim predviđanjima njegovih suvremenika. Kad Krist govori, on se očituje kao Mesija te njegov postupak izaziva pitanja koja uznemiruju druge. Ipak, to je Krist koji upravo sada oslobađa čovjeka i uspostavlja nove odnose, stvara novi svijet.

Početak svetog Evanđelja po Luki

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.

I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.« Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/